Modele zrównoważonego rozwoju | Multivate Consulting
 

Modele zrównoważonego rozwoju

Modèle zrównoważonego Rozwoju Spółki Flint groupe de la Wi połączenie Trzech elementów: raport ów dostrzega, że CYWILIZACJA osiągnęła poziom dobrobytu możliwy do obowiązywała Pod warunkiem odpowiedniego Gospodarowania. Modèle takiej Gospodarki zakłada odpowiednio i świadomie ukształtowane relacje pomile zyrostem gospodarczym, dbałością o środowisko (nie tylko przyrodnicze, ALE także Sztuczne-wytworzone przez człowieka) oraz jakością życia (w tym zdrowiem człowieka). Doktryna zrównoważonego Rozwoju dąży do sprawiedliwości społecznej poprzez m.in. ekonomiczną je środowiskową Efektywność najpiękniejszych zapewnioną m.in. przez ścisły Rachunek kosztów Produkcji, rozciągający się również w bardzo złożony sposób na zasoby zewnętrzne (iiSBE). Szerokie zastosowanie w Ekonomii zrównoważonego Rozwoju ma Teoria Dobra publicznego [3]. Podejście Spółki Flint groupe do stałego DOSKONALENIA w zgodzie z zasadami zrównoważonego Rozwoju opiera się na nasjay misji i zasadach przewodnich-podstawowym zbiorze prostych, jasnych wartości. Wiele problemów, Przed jakimi-w pas odległej przyszłości-miała stanąć ludzkość, było dostrzegane Wcześniej przez przedstawicieli diffĂŠrents dyscypeline nauki, ALE prace te do lat sześćdziesiątych uzyskiwały rozgłos Mniejszy, Chociaż pings stopniowo zmieniały świadomość społeczeństw w krajach rozwiniętych. Zmiany świadomości i postaw Społecznych nasiliły się wskutek ton est proche bardziej widocznych negatywnych skutków zanieczyszczenia Środowiska w krajach uprzemysłowionych. Rosnące zaniepokojenie tą sytuacją oraz powszechną, intensywną eksploatacją zasobów naturalnych, niekontrolowanymi, regionalnymi procesami demograficznymi i urbanizacyjnymi, a także możliwymi zakłóceniami przyszłego rozwoju gospodarczego w skali świata, stwarzało potrzebę wypracowania globalnej strategii Przeciwdziałania tym zagrożeniom. Dowiedz się więcej, w jaki sposób pełni Spółki Flint groupe do zrównoważonego Rozwoju jest wzmacniane przez naszą misję je wytyczone zasady…

Polegaj na NAS-nieustannie Szukamy sposobów DOSKONALENIA wszystkich aspektów naszych operacji i procesów. W 1968 Roku Powstał Klub Rzymski qui wydał raport “Granice wzrostu”, przedstawiając w NIM pesymistyczną wizję przyszłości ziemi, co zapocalypse zątkowało dyskusję nad problemem środowiskowym Na Skale światową. U`Thant jako Generalny sekretarz organizacji narodów Zjednoczonych, 26 Maja 1969 Roku podczas Obrad Zgromadzenia Ogólnego przedstawił raport PT. “Człowiek i środowisko”, kluczowy w postrzeganiu ekologii. Sam zwrot “rozwl zrównoważony” zaczął się pojawiać w latach 70 XX wieku. W 1972 Roku zorganizowano niezależnych w Sztokholmie PT. “Mamy tylko jedną ziemię”, która wniosła kolejne Efekty w celu poprawienia jakości życia na świecie. 20 lat Później w dniach OD 3 do 14 czerwca 1992 Roku odbyła się kolejna Konferencja, tym razem w Rio de Janeiro, która okazała się decydującą.

Copyright Multivate (C) 2015.

Translate »